شما اینجا هستید
اخبار استان » آگهی مناقصه عمومی ۳۸ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر سی سخت / جزئیات مناقصه

شهرداری سی سخت در نظر دارد زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت ۳۸۰۰۰ متر مربع با شرایط لحاظ شده در شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء راه،راه آهن و باند فرودگاه در سال ۹۶ مبلغ ۶/۸۲۳/۶۰۵/۸۰۳ ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ضمانت نامه معتبر بانکی با مدت اجرای ۲ ماه می باشد.

۱- تاریخ دریافت اسناد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ به مدت ۵ روز کاری
۲- تاریخ تحویل اسناد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ به مدت ۱۰ روز کاری
۳- تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمتها راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
۴- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۰۹۰۱۸۰۰۸ بانک ملی به نام شهرداری سی سخت واریز نمایند.
۶- مقدار آسفالت انجام شده توسط برنده مناقصه (پیمانکار) با قیر  PG با مشخصه ۱۰-۶۴ واگذاری از طرف شهرداری به پیمانکار تهاتر می گردد.
۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
۸- متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه در تاریخ های ذکر شده و یا کسب اطلاعات بیشتر به نشانی سی سخت – بلوار شهید باکری – شهرداری سی سخت – واحد عمران یا دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۷۴۳۳۲۲۲۳۳۰ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سی سخت

عصر مارون | فراتر از خبر کهگیلویه و بویراحمد