شما اینجا هستید
برگزیده » کهگیلویه بزرگ نیازمند وفاق وهمدلی است

عصرمارون :لطفااتش توپخانه حملاتتان رابرعلیه همدیگرخاموش کنید.کهگیلویه بزرگ ومظلوم نیازبه همدلی ووفاق واتحاددارد.
درحالیکه کهگیلویه بزرگ ومظلوم دراین برهه زمانی بسیارحساس که درسطح استان موردتبعیض وبیعدالتی قرارگرفته ونیروهای بسیارمجرب وکاردان ولایق وشایسته اش درمدیزیت کلان استانی موردبی مهری قرارگرفته واز مدیزیت درسطح استان محروم گردیده ونادیده گرفته شده اند ومابایدبه استاندارمحترم یاداوری نمائیم که تحمل عدم استفاده ازفرزندان برومندووارسته وفزرانه این دیاربرایمان غیرممکن میباشدوبایدازتمامی رجال ونیروهای کارامدوتوانمندکه سرمایه های ارزشمندوگرانسنگ کهگیلویه بزرگ میباشددفاع نماییم وقدرسرمایه های خودراچه درگذشته وچه دحال بدانیم وبایددست دردست وپشت درپشت فارغ ازهرخط وباندوجناح ونگرشی ازحق وحقوق مشروع دیارمظلوممان درسطح استان وکشور دفاع کنیم متاسفانه درچنین شرایطی مشاهده میگرددکه عده ای ازبرادران اهل قلم وتفکرواندیشه تحت عنوان دفاع ازسرمایه هایمان بشدت حملات شدیدی راباارسال مقالات وبیانات درفضای رسانه ای ومجازی مطرح میکنندکه دراین شرایط حساس بنظرمیرسدنه تنها درجهت وحدت واتحادوانسجام نیروهای کارامدومدیرومدبرولایق دیارمان ومردم کارسازنیست بلکه به اختلافات ونگرانیهاوتنشها دامن بیشتری زده میشودوبجای نزدیکی دلها وقلبهاوقلمها ایجادفاصله وتنش وفاصله دربین نیروهاوسرمایه هاوافراددغدغه مندودلسوزمان میگردد که نتیجه ان ایجادشکاف ونگرانی بیشتردربین بزرگان ماودرنتیجه محرمیت ومظلومیت بیشترکهگیلویه بزرگ میگرددبایدخاطرنشان کرد افرادبزرگ ورجال ماازهرخط وباندونگرشی که باشندچه درگذشته وچه حال هدف وارمان اصلیشان خدمت به شکوفایی ورشدکهگیلویه بزرگ میاشداگرچه طبیعی است که دیدگاهشان متفاوت باشدامادرکل اهداف همه انان درنهایت یکی میباشد وتخریب هریک ازانان درواقع غیرمستقیم تخریب دیگری است ونفعی وسودی دراین حملات وجملات وکلمات توپخانه ای عایدکهگیلویه بزرگ نخواهدشد ودرچنین شرایطی بایدخارج ازهرگونه مسائل حاشیه ای وتنش زاواختلاف برانگیزبایدهمه صاحبنظران واندیشمندان ودلسوزان تلاش نمایندتاقدمهاوقلمها اندیشه هایمان متحدومنسجم ویکپارچه شده ودرجهت کمک به رشدوتوسعه وشکوفایی دیارمان گام برداریم واگرواقعادلسوزونگران وضعیت کهگیلویه بزرگ هستیم توپخانه حملات برعلیه بزرگانمان راخاموش نموده وبجای گلوله گل بکاریم و درجهت حفط احترام بزرگان ورجال وسرمایه هایمان گامهای اساسی برداشته وازانهابخواهیم تاباهم ودرکنارهم اقدامات مثبت وبزرگی برای اعتلای کهگیلویه بزرگ بردارندووحدت ویکپارچگی راسرلوحه اعمال ورفتارمان قراردهیم وحق وحقوق کهگیلویه بزرگ رااحیانموده تادرپیشگاه ایندگان سرافرازوسربلندباشیم*
سیدابوصالح دانشفر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

عصر مارون | فراتر از خبر کهگیلویه و بویراحمد