تعیین مسئولیت اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان کهگیلویه بویر احمد- کهگیلویه-عصرمارون
تعیین مسئولیت اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان کهگیلویه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

تعیین مسئولیت اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان کهگیلویه

کهگیلویه-عصرمارون-مسئولیت اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان کهگیلویه به مدت یکسال تعیین شد.